Garantiebepalingen

Op al onze producten geldt ten minste een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Daarnaast bieden wij op de door ons geplaatste wilgentenen schuttingen een omwaai-garantie van 5 jaar.

Wij verwijzen altijd naar onze montage handleidingen om uw garantie te behouden. De juiste verwerking van de producten voorkomt vroegtijdige problemen. Bij twijfel dient u zelf een bouwkundig expert in te schakelen.

Wij adviseren klanten het wilgenhout na levering meteen te verwerken. Hout is immers een natuurproduct.

Uw garantie vervalt indien u artikelen toepast op een wijze waarvoor deze niet bedoeld zijn en bij normale slijtage (zoals het loslaten van de bast van de wilgentenen alsmede de vergrijzing van hout door UV straling).

Bij het verwerken van houtproducten (zoals bijvoorbeeld kastanje palen, schutting en beschoeiing) is de onderliggende bodem veelal de basis. Wij adviseren te allen tijde een bodemspecialist en/of uw gemeente te raadplegen alvorens te gaan bouwen. In de handleiding op de site zijn algemene montage adviezen en spelregels opgenomen ter verwerken van de tuinhoutproducten. Specifiek (lokaal) voorkomende slappe klei / zandlagen, opgehoogde grond en/of oxiderende veenlagen en dergelijke kunnen (na verloop van tijd) schade aan genoemde bouwwerken geven.

U kunt geen beroep doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijk, dan wel middels e mail, toestemming is verkregen om de door ons geleverde producten te verwerken in een alternatieve toepassing.

Ook mag u geen wijzigingen hebben aangebracht en/of het product gebruikt hebben voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. Schade als gevolg van verzakkingen van de ondergrond van uw constructie vallen niet binnen de garantie. Het oxideren van ijzerwaren valt tevens buiten de garantie.

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw factuur. Eventuele bijkomende kosten of kosten voor montage of demontage worden niet door Van Aalsburg B.V. vergoed.

Van Aalsburg B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De door Van Aalsburg B.V. geleverde producten kunnen natuurproducten betreffen. De natuurproducten zijn onderhevig aan weersinvloeden en kunnen daardoor onder andere barsten, scheuren en verkleuringen vertonen. Geringe afwijkingen in kleur, dikte en kwaliteit bekent echter niet dat de geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst.

Schade aan de geleverde zaken kan evenwel ontstaan als gevolg van verzakkingen van de ondergrond of door een onjuiste constructie door de consument. Schade als gevolg van het voorgaande valt niet binnen de garantie en Van Aalsburg B.V. is niet gehouden tot vergoeding van dergelijke schade.